การวิจัยของ Force4good พบว่า แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนว่า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติภายในกําหนดเวลาปี ค.ศ. 2030 นั้นเป็นไปได้

Clear solution pathways show that the UN Sustainable Development Goals can be achieved by their 2030 deadline despite their rising costs, Force4good research finds

ลอนดอน, 18 ก.ย. 2023 – กับเวลาเหลือเพียง 7 ปีก่อนกําหนดสิ้นสุดในปี 2030 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติจะต้องใช้ความพยายามระดับโลกในการระดมทุนทรัพยากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขนาดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน รายงานประจําปี Capital as a Force for Good ฉบับล่าสุดพบ

อย่างไรก็ตาม มีชุดของแนวทางแก้ไขที่มีอยู่แล้วซึ่งถูกนํามาใช้ข้ามภาคส่วนสาธารณะและเอกชน ที่มีศักยภาพในการส่งมอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีนัยสําคัญ แนวทางการแก้ปัญหาทางนโยบายมีบทบาทสําคัญ โดยมีศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายย่อยของ SDG ได้เกือบหนึ่งในสาม ขณะที่กิจกรรมของภาครัฐและเอกชนสามารถปิดช่องว่างที่เหลือในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

หลายแนวทาง มาตรการ และแนวทางแก้ไขเหล่านี้ สามารถขยายขนาด ทําซ้ํา หรือนํามาใช้เพื่อขับเคลื่อนผลกระทบที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รายงานระบุมาตรการ 15 ประการ ซึ่งหากนํามาขยายผลและดําเนินการทั่วโลก สามารถตอบสนอง SDG ได้ถึง 70% รวมกันแล้วแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าเป็นไปได้ด้วยการสนับสนุน การจัดลําดับความสําคัญทางการเมือง และการจัดสรรทุนเพิ่มเติมอย่างเป็นเป้าหมาย

รวมถึง:

  • แพคเกจนโยบายระดับชาติและภูมิภาคอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแรงจูงใจ การกํากับดูแล และกฎหมาย ตามแนวทางนโยบายข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรป และกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐ
  • การจัดหาเงินทุนรูปแบบนวัตกรรมเพื่อระดมทุนและลดความเสี่ยงของการลงทุน เช่น การแลกเปลี่ยนหนี้ต่อธรรมชาติ พันธบัตรผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลไกกําหนดราคาคาร์บอน
  • แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ข้ามพื้นที่หลัก ๆ รวมถึงการศึกษา สุขภาพ และการเงิน เช่น ‘สแตค’ ของเทคโนโลยีอินเดียที่ให้การบรรลุผลการรวมการเงินแก่ประชากรกว่าครึ่งพันล้านคน
  • มาตรการของภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงโมเดลธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบตั้งแต่ขยะ ความยากจน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อุตสาหกรรมการเงินระดับโลก ซึ่งบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน 88% ของโลก มีบทบาทสําคัญในการระดมทุนสําหรับ SDG รายงานพบ ถึงแม้จะมีการใช้จ่ายระดับโลกประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 เพื่อส่งมอบเป้าหมาย แต่ส่วนขาดทุนการลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รวมส่วนขาดทุนสูงถึง 137 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ส่วนขาดทุนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคืบหน้าที่หยุดชะงัก จากการประเมินล่าสุดขององค์การสหประชาชาติที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายทั้ง 17 ข้อไม่มีข้อใดที่จะบรรลุผลสําเร็จภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการขยายผลแนวทางแก้ไขเช่นที่ระบุในรายงาน

รายงานฉบับเต็ม ซึ่งจัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์และหารือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง รวมถึงสถาบันการเงินช