ช็อลทซ์ตอบสนองต่อการดูถูกเยอรมนีว่าเป็น “คนป่วยแห่งยุโรป”

ตัวอย่าง เยอรมนีจะไม่ก่อหนี้สินมหาศาลตามคําแนะนําของ The Economist Olaf Scholz กล่าว
อ่านบทความฉบับเต็มที่ RT.com