บริษัท Healthcare Trust ประกาศเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์

นิวยอร์ก, 22 ก.ย., 2023 – Healthcare Trust, Inc. (Nasdaq: HTIA / HTIBP) (“HTI”) ประกาศในวันนี้ว่ามีการประกาศเงินปันผลรายไตรมาสสําหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ที่สําคัญ HTI ประกาศเงินปันผล 0.4609375 บาทต่อหุ้นสําหรับ 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock (“Series A Preferred Stock”) จ่ายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเวลาทําการในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นอกจากนี้ HTI ประกาศเงินปันผล 0.4453125 บาทต่อหุ้นสําหรับ 7.125% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock (“Series B Preferred Stock”) จ่ายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเวลาทําการในวันที่ 6 ตุลาคม 2566


Healthcare Trust Inc. (PRNewsfoto/Healthcare Trust, Inc.)

เกี่ยวกับ Healthcare Trust, Inc.

Healthcare Trust, Inc. (Nasdaq: HTIA/HTIBP) เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มุ่งเน้นการได้มาซึ่งพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ด้านสุขภาพ โดยเน้นที่พักอาศัยผู้สูงอายุและอาคารสํานักงานทางการแพทย์ ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTI ได้ที่เว็บไซต์ www.healthcaretrustinc.com

ประกาศสําคัญ

ข้อความในแบบรายงานปัจจุบันนี้บนแบบ 8-K ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตอาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ คําว่า “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “ประมาณการ” “โครงการ” “วางแผน” “ตั้งใจ” “อาจ” “จะ” และคําที่คล้ายกัน มีไว้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจะไม่มีคําเหล่านี้ก็ตาม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ หลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก (i) การระบาดของโควิด-19 ระดับโลก รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมหรือรักษาโควิด-19 (ii) ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์จากความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงมาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้องจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ผู้เช่า ผู้ดําเนินการของบริษัท เศรษฐกิจโลก และตลาดการเงิน และ (iii) ภาวะเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ระบุไว้ในส่วนปัจจัยความเสี่ยงของรายงานประจําปีแบบ 10-K สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ยื่นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 และแบบฟอร์มทั้งหมดที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลังจากวันดังกล่าว เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงจากเหตุการณ์ในภายหลัง นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าพูดถึงเพียงข้อมูล ณ วันที่ทําการเผยแพร่ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาด