ยี่ห้อ Mild Pepperonistix ของ Springwater Packers ถูกเรียกคืนเนื่องจากพบเชื้อ Listeria monocytogenes

7 3 Springwater Packers brand Mild Pepperonistix recalled due to Listeria monocytogenes

ออตตาวา, ออนแทรีโอ, 15 ก.ย. 2566 /CNW/ –

ผลิตภัณฑ์: Mild Pepperonistix

ปัญหา: อาหาร – การปนเปื้อนจุลินทรีย์ – Listeria

การกระจาย: ออนแทรีโอ

ดูผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและรูปภาพผลิตภัณฑ์สําหรับการเรียกคืนนี้

แหล่งที่มา Canadian Food Inspection Agency (CFIA)