องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ สนับสนุนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตวแพทย์ อาหารสัตว์ ผ่านวาระการปฏิรูปอย่างครอบคลุมใหม่

ซิลเวอร์ สปริง, แมรี่แลนด์, 15 ก.ย. 2023 – วันนี้ องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ประกาศว่ากําลังดําเนินการใหม่เพื่อปรับปรุงวิธีการทันสมัยขององค์กรในการประเมินและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตวแพทย์และสัตว์ที่มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความสามารถทํานาย และประสิทธิภาพในการกํากับดูแล

แผนงานนวัตกรรมสัตว์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Innovation Agenda) ที่เผยแพร่วันนี้ระบุวัตถุประสงค์ 4 ประการ และรายละเอียดการดําเนินการสนับสนุนโดยศูนย์สัตวแพทย์ (Center for Veterinary Medicine – CVM) ขององค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนําวิธีการกํากับดูแลอย่างชาญฉลาดตามความเสี่ยงมาใช้กับผลิตภัณฑ์สัตว์และสัตวแพทย์สมัยใหม่เหล่านี้ การดําเนินการเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรมีตําแหน่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสําหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาด

แผนงานใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนประกอบอาหารนวัตกรรมที่ทํางานเฉพาะในลําไส้สัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางโภชนาการและการผลิต; ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมชีวภาพสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ (ACTPs) และการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมตั้งใจในสัตว์ (IGAs); ส่วนประกอบอาหารสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ และอื่นๆ อีกมากมาย แผนงานนี้ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับความต้องการของมนุษย์และสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง – โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการขาดแคลนยาบําบัดเป้าหมายที่ออกแบบและได้รับอนุมัติให้ใช้ในสัตว์

องค์การกําลังวางแผนประเมินกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตวแพทย์และสัตว์ และปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น องค์การได้ทํางานร่วมกับรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายใหม่ที่จะแนะนําเส้นทางอนุมัติใหม่สําหรับสารอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ (novel food ingredients that function in the gut of the animal to affect qualities like feed efficiency, reduced waste output, or reduced pathogens in food products made from the animal)

การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่คําถามเฉพาะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ นําความชัดเจนและความสามารถในการคาดการณ์มาสู่กระบวนการตรวจสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกํากับดูแลอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ประเทศยังคงมั่นใจในมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยของ FDA และได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมล้ําสมัยในการแพทย์สัตว์และการผลิตอาหาร

ตระหนักถึงความเชื่อมโยงของสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่า One Health ความพยายามนี้จึงเน้นการเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั่วองค์กร นั่นคือเหตุผลที่แผนงานนี้มุ่งมั่นให้ CVM ดําเนินงานร่วมกับ