ออโรรา แคนนาบิส จํากัด ประกาศปิดการระดมทุน Bought Deal มูลค่า C$38.8 ล้าน โดยรวมถึงการใช้สิทธิ Over-Allotment Option ทั้งหมด

22 3 Aurora Cannabis Inc. Announces Closing of its C$38.8 Million Bought Deal Financing, Including the Full Exercise of the Over-Allotment Option

NASDAQ | TSX: ACB

ตั้งใจจะชําระหนี้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งหมด ประหยัดดอกเบี้ยรายปีเกือบ 2 ล้านเหรียญแคนาดา

เอ็ดมันตัน, แอลเบอร์ตา, 3 ต.ค. 2023 /CNW/ – Aurora Cannabis Inc. (“Aurora” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB) บริษัทแคนาดาที่เปิดโลกสู่กัญชา วันนี้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 53,187,500 หุ้น (เรียกว่า “หลักทรัพย์ที่เสนอขาย”) มูลค่าหุ้นละ 0.73 เหรียญแคนาดา (“ราคาเสนอขาย”) มูลค่ารวมประมาณ 38,826,875 เหรียญแคนาดา (“การเสนอขาย”) มูลค่ารวมรวมถึงการใช้สิทธิเต็มจํานวนโดย Canaccord Genuity ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีก 6,937,500 หุ้นของบริษัทในเงื่อนไขเดียวกับการเสนอขาย

“เราตั้งใจจะใช้ส่วนใหญ่ของเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชําระคืนยอดคงเหลือของตั๋วแปลงสภาพของเราก่อนหรือ ณ วันครบกําหนด ซึ่งมีเงินต้นคงค้างอยู่ประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ โปรฟอร์มาหลังการเสนอขาย แต่ก่อนการชําระคืนตั๋วแปลงสภาพ Aurora มีโครงสร้างทุนที่ยืดหยุ่นสูง มีเงินสดรวมประมาณ 227 ล้านเหรียญแคนาดา ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์และโอกาส M&A ที่เพิ่มมูลค่า ด้วยผลของการเสนอขาย เราเชื่อว่าเราจะไม่จําเป็นต้องดําเนินโครงการเสนอขายผ่านตลาด ในระยะกลาง เนื่องจากเราคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ของการมีกระแสเงินสดบวกในปีปฏิทิน 2024” กล่าวโดย CEO ของ Aurora Miguel Martin

เอกสารเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวน (Prospectus Supplement) ไปยังหนังสือชี้ชวนขั้นต่ําของบริษัท ลงวันที่ 27 เมษายน 2023 (Base Shelf Prospectus) ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ในแต่ละมลรัฐหรือดินแดนของแคนาดา ยกเว้นควิเบก สําเนาของ Prospectus Supplement และ Base Shelf Prospectus สามารถขอได้ที่ SEDAR+ ที่ www.sedarplus.com และจาก Canaccord Genuity Corp. ที่ 40 Temperance Street, Suite 2100, โตรอนโต, ออนแทรีโอ M5H 0B4 Prospectus Supplement และ Base Shelf Prospectus มีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย นักลงทุนที่สนใจควรอ่าน Prospectus Supplement, Base Shelf Prospectus และเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อ SEDAR+ ที่ www.sedarplus.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

ไม่มีหน่วยงานกํากับหลักทรัพย์ใดอนุมัติหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หลักทรัพย์ที่เสนอขายยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (U.S. Securities Act) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ ดังนั้น หลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจไม่ได้รับการเสนอขาย ขาย หรือส่งมอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในสหรัฐอเมริกาหรือแก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขาย และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขต