KBTG ร่วมกับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง พัฒนาหลักสูตร Data Science, AI รับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานด้วย

KBTG บริษัทเทคโนโลยีในเครือธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโครงการ Tech Campus ร่วมกับมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ Data Science, AI ผลิตบุคลากรให้ตอบโจทย์เชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานจริงใน KBTG

โดยมีมหาวิทยาลัย 7 แห่งที่เข้าร่วมโครงการคือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโครงการนี้ได้ร่วมมือกับองค์กรรัฐ 2 แห่งด้วยคือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ ในโครงการ Tech Campus นอกจากร่วมพัฒนหลักสูตรแล้ว ยังเป็นความร่วมมือทางการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปต่อยอดให้วงการธุรกิจไทย

No Description

เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KBTG ระบุว่า เป้าหมายระยะยาวของธนาคารกสิกรไทยคือ One of the World Digital Bank และยังมีธนาคารเปิดใหม่ในต่างประเทศทั้งจีนและเวียดนาม ซึ่งทางธนาคารไม่สามารถไปได้ด้วยตัวคนเดียวได้ เรายังต้องการคนอีกเยอะ จึงจำเป็นต้องร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เพื่อขอแรงมาช่วยให้บริษัทขับเคลทื่อนต่อไปได้ และทางบริษัทก็สามารถช่วยมหาวิทยาลัยใสการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย

เรืองโรจน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการลงทุนงานวิจัย R&D เพียง 0.34% ของ GDP ไทย ซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับนานาประเทศ กุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีด้วยต้องใช้ยุทธศาสตร์ Deep Collaboration ร่วมกับหลายถาคส่วนเพื่อพัฒนาบุคลากรและการวิจัย นอกจากนี้ยังต้องใช้ยุทธศาสตร์ Deep Focus เพื่อให้การวิจัยชัดเจน ไม่สะเปะสะปะ

ที่ผ่านมา KBTG ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีให้กับองค์กรภาครัฐ เช่น โครงการ Thai NLP (Thai Natural Language Processing) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ลดช่องว่างในการสื่อสารภาษาธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์, วิจัย Facial Recognition กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนา Face Liveness Detection พิสูจน์ความเป็นบุคคล ป้องกันการปลอมแปลง และโครงการ CU NEX ที่พัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา – งานแถลงข่าว

Topics: 
KBTG
Education
Thailand
Kasikorn Bank