Occidental Petroleum: โอกาสอันเหมาะสมสําหรับนักลงทุนที่ขายปุ๊ตนอกเงิน

Oxy-Stock

นักลงทุนที่มอง Occidental Petroleum (NYSE: OXY) มีโอกาสทํากําไรที่น่าดึงดูดใจอยู่ในมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขายสิทธิ์เลือกขายที่อยู่นอกเงิน (out-of-the-money – OTM) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม กลยุทธ์นี้น่าดึงดูดใจโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่ถือหุ้น OXY อยู่แล้ว

ดําเนินการต่อไปกับกลยุทธ์ OTM Put ในระยะใกล้

ตอนนี้มันก็มีความหมายที่จะดําเนินการต่อไปกับกลยุทธ์ short-put ระยะสั้นนอกเงินนี้ เช่น พิจารณาราคาใช้สิทธิ $60.00 สําหรับสิทธิ์ที่หมดอายุในวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งมีการซื้อขายที่ 57 เซนต์ นี่แสดงให้เห็นผลตอบแทนเกือบ 1.0% สําหรับผู้ขาย put ระยะสั้น โดยมอบการป้องกันด้านลบ 6% ในช่วงเวลาน้อยกว่าสามสัปดาห์

การคํานวณผลตอบแทนนี้ได้มาจากการแบ่ง 57 เซนต์ด้วยราคาใช้สิทธิ $60.00 ทําให้ได้ 0.95% หากนักลงทุนสามารถทําซ้ําผลตอบแทนนี้ทุก ๆ สามสัปดาห์ตลอดหนึ่งปี (17 ช่วง) ผลตอบแทนที่คาดหวังจะอยู่ที่มากกว่า 16% (0.0095 x 17 = 0.1615 หรือ 16.15%)

นี่คือวิธีการทํางานในเชิงปฏิบัติ: หากนักลงทุนประกันเงินสดและ/หรือมาร์จิ้น $6,000 กับบริษัทนายหน้าของพวกเขา พวกเขาสามารถส่งคําสั่ง “ขายเปิด” หนึ่งสัญญาที่ราคาใช้สิทธิ $60.00 สําหรับวันหมดอายุในวันที่ 27 ตุลาคม การกระทํานี้จะเครดิตบัญชีทันทีด้วย $57.00 ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดถาวรในบัญชี ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนประกัน $18,000 พวกเขาสามารถขายสัญญา put สามสัญญา ทําให้เครดิตบัญชี $171.00 นี้แสดงถึง 0.95% ของ $18,000 ที่ลงทุน

หากกลยุทธ์นี้ถูกทําซ้ําทุก ๆ สามสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งปี ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจถึง $2,907 (นั่นคือ $171 x 17) ดังนั้น เมื่อพิจารณาว่า $18,000 เดิมถูกใช้ทุกครั้ง ผลตอบแทนรวมที่คาดหวังต่อปีจะเป็น 16.15% (นั่นคือ $2,907/$18,000)

เข้าใจความเสี่ยงด้านลบ

สิ่งสําคัญคือต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกการซื้อขายในกลยุทธ์นี้จะประสบความสําเร็จ และบางครั้งนักลงทุนอาจจําเป็นต้องซื้อหุ้น 100 หุ้นโดยใช้เงินสดที่ประกันไว้ ซึ่งอาจทําให้เกิดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ครั้งสู่ครั้ง แต่ข้อดีคือนักลงทุนจะไม่ถูกบังคับให้ขายหุ้นที่พวกเขาถืออยู่แล้วใด ๆ

วิธีการนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมสถานะในหุ้นตลอดเวลา โดยใช้ฐานราคาเฉลี่ยในต้นทุน นักลงทุนระยะยาวจะชื่นชมด้วยว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนเงินปันผล 1.09% อยู่แล้วกับหุ้น OXY นอกจากนี้ หากการซื้อขาย put ระยะสั้นนําไปสู่การซื้อหุ้นเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลมากขึ้น นอกจากนี้ตลอดเวลา นักลงทุนยังสามารถขายสิทธิ์เลือกเรียกนอกเงินเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม กลยุทธ์หลายมิตินี้สอดคล้องกับนักลงทุนที่ต้องการรักษาสถานะระยะยาวในหุ้น OXY