Red Hat หยุดจ่ายเงินให้ Free Software Foundation หลัง Richard Stallman กลับมา

จากกรณี Richard Stallman (RMS) กลับมาเป็นกรรมการ Free Software Foundation (FSF) โลกโอเพนซอร์สเรียกร้องให้ปลดกรรมการทั้งคณะ ความเคลื่อนไหวจากฝั่งโลกโอเพนซอร์สมักมาจากหน่วยงานระดับเดียวกัน เช่น มูลนิธิโอเพนซอร์สอื่นๆ อย่าง GNOME, X.Org หรือ Mozilla

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งบริษัทแล้ว แถมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกโอเพนซอร์สคือ Red Hat ที่ออกมาประกาศหยุดสนับสนุนเงินให้ Free Software Foundation และกิจกรรม งานอีเวนต์ต่างๆ ที่สนับสนุนหรือจัดโดย FSF ทั้งหมด นอกจากนี้ พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Red Hat จำนวนมากก็ประกาศไม่เข้าร่วมกิจกรรมของ FSF ด้วย

เหตุผลของ Red Hat คือต้องการให้ FSF เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายให้มากขึ้น ซึ่ง Red Hat เรียกร้องมาตั้งแต่ตอนที่ RMS ลาออกแต่ไม่เป็นผล การกลับมาของ RMS ที่มีพฤติกรรมด้านเหยียดเพศแต่เดิม ยิ่งกลับมาทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง

ที่มา – Red Hat

No Description

Topics: 
Red Hat
FSF
Richard Stallman
Open Source