SEAMONEY เริ่มปล่อยสินเชื่อตามใบอนุญาต Digital Personal Loan

SEAMONEY (CAPITAL) ในเครือ Sea Group (Shopee, Airpay, Garena) ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ (Non-bank) เริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่อแล้วหลังจากได้รับใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้

ในการทำบริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้เพื่อการบริการได้ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาฐานะทางการเงิน หรือกระแสเงินสด ไปจนถึงไม่ต้องใช้แหล่งข้อมูลกลาง (เช่นเครดิตบูโร) มาพิจารณาสินเชื่อ แต่ก็จำกัดว่าสามารถให้วงเงินได้คนละไม่เกิน 20,000 บาทและสัญญาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น

ส่วนผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้น ทางแบงก์ชาติระบุว่าเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาต นาง นวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตั้งแต่เปิดให้บริษัทแจ้งความประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อดิจิทัล ก็มีผู้ยื่นเข้ามาแล้วราว 8 ราย

No Description

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประชาชาติธุรกิจ

Topics: 
Bank of Thailand
Finance
SEA