กลุ่ม KTIS ช่วยชาวไร่สู้ภัยแล้ง ทำงานเชิงรุก-เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ