การประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงด้านน้ําและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยโฮไฮ

จางโจว ประเทศจีน, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2023 — ในวันที่ 30 ตุลาคม การประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องความมั่นคงด้านน้ําและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องความมั่นคงด้านน้ําระดับโลก ของสมาคมวิศวกรรมและวิจัยสิ่งแวดล้อมน้ํา (IAHR) ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยโฮไฮใหม่ในเมืองจางโจว การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยร่วมกันระหว่าง IAHR, สมาคมวิศวกรรมยุทธศาสตร์จีน, มหาวิทยาลัยโฮไฮ, และสถาบันวิจัยวิศวกรรมน้ํานานกิง โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มแม่น้ําแยงซี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรนานาชาติ เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย บริษัทต่างๆ

ในพิธีเปิด หยาง กุยชาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยโฮไฮ ได้กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงด้านน้ําที่สําคัญของโลก โดยชุมชนนานาชาติจําเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ํา การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลบข้อจํากัดทางวิชาการ ส่งเสริมนวัตกรรมข้ามสาขาวิชา และส่งเสริมความร่วมมือระดับสูงระหว่างประเทศผ่านการอภิปรายนโยบายและการวิจัย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ของเขา รอเจอร์ ฟัลคอเนอร์ สมาชิกราชบัณฑิตยสถาน อดีตประธาน IAHR และประธานคณะกรรมการวิชาการของการประชุม ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการประชุมวิชาการเช่นนี้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระบบระบายน้ําในเมือง คุณภาพน้ํา และการจัดหาน้ํา เนื่องจากความมั่นคงด้านน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นความท้าทายระดับโลก

จาง เจียนยุน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของสถาบันวิศวกรรมจีน ผู้อํานวยการสถาบันอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มแม่น้ําแยงซี อดีตผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิศวกรรมน้ํานานกิง และประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ได้กล่าวว่าการประชุมครั้งก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ทําให้เป็นแพลตฟอร์มวิชาการระดับสูงที่มีอิทธิพลต่อโลก การประชุมครั้งนี้จะมีส่วนสําคัญยิ่งขึ้นในการบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับน้ําตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติปี 2030 และสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ