จุฬาฯ รับรองโมเดลพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม เปิดทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จุฬาฯ เข้าร่วมพัฒนาโมเดลทุนทางวัฒนธรรม เปิดทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กรุงเทพฯ 9 ต.ค. 2566ผ้าไหม เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และมรดกที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นเพียงของที่ระลึกหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ในโอกาสพิเศษเท่านั้น 

Chula Endorses Cultural Capital Development Model Paving the Way for Cultural Tourism
จุฬาฯ เข้าร่วมพัฒนาโมเดลทุนทางวัฒนธรรม เปิดทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อให้แน่ใจว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่านี้จะดํารงอยู่ต่อไป ศาสตราจารย์ ดร. พัชรา อู่ตะเภา หัวหน้าหน่วยวิจัยศิลปะและแฟชั่นสร้างสรรค์ (FAC-RU) ภาควิชาศิลปสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2566 จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ริเริ่มโครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิถีชีวิตจากจังหวัดน่านสู่โลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2563-2565)”

ตามที่ ศ.ดร. พัชรา กล่าวว่า “ประเทศไทย มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์กระจายอยู่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ทุนเหล่านี้อาจจะสูญหายไปในที่สุดหากขาดกลยุทธ์การพัฒนาและการตลาดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน ตัวอย่างที่พบเห็นได้ชัดเจนคือชุมชนทอผ้าต่างๆ ที่นี่ในประเทศไทย”  

ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : C2F ทีมนักวิจัย อาจารย์ และศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําโดย ศ.ดร. พัชรา ได้ช่วยบุกเบิกกลุ่มทอผ้าไหมในจังหวัดน่าน พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 7 ขั้นตอน โครงการเริ่มต้นจากกลุ่มทอผ้าไหม 8 กลุ่มในจังหวัดน่าน อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาศิลปสร้างสรรค์ ร่วมกับศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงแฟชั่นและทํางานอยู่ในภาคเอกชนและภาครัฐ ได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม และสร้างแบรนด์ใหม่ 8 แบรนด์สําหรับผ้าไหมน่าน

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว การตลาดจะเป็นผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีเส้นทาง 2 เส้นทาง: 1) ช้อป ชิม แชร์ และ 2) ผ้าไหมและหัตถกรรม สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้คาดหวังว่าจะนํามาซึ่งความพึ่งพาตนเองจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและการท่องเที่ยว 

อ่านบทความฉบับเต็มที่ https://www.chula.ac.th/en/highlight/135183/

ติดต่อสื่อมวลชน:  
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อีเมล: