มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ชวนบริจาคเพื่อส่งเสริมให้น้องๆ มีอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้