โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ ปล่อยคลิปใหม่ ปลูกจิตสำนึกคนไทย สร้างความซื่อสัตย์ในสถานการณ์โควิด-19