Agilent และ Sarawak Infectious Disease Centre ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการวิจัยโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยในมาเลเซียตะวันออก

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 6 ต.ค. 2566 — Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) ประกาศในวันนี้ถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับศูนย์โรคติดเชื้อซาราวัก (SIDC) ในภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย ขอบเขตข้อตกลงรวมถึงการจัดหาระบบ Agilent 6495 triple quadrupole LC/MS เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (NTDs) และด้านอื่นๆ ในช่วงสามปีข้างหน้า

ตัวแทนจาก Agilent และ SIDC ระหว่างพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ มีพยาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีรัฐซาราวัก ดาโต๊ะ ปาติงกี ตันซรี อาบัง ฮาจิ อับดุล ราห์มาน โซฮารี บิน อาบัง ฮาจิ โอเปง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐซาราวัก ดาโต๊ะ โรแลนด์ ซากาห์ วี อินน์
ตัวแทนจาก Agilent และ SIDC ระหว่างพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ มีพยาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีรัฐซาราวัก ดาโต๊ะ ปาติงกี ตันซรี อาบัง ฮาจิ อับดุล ราห์มาน โซฮารี บิน อาบัง ฮาจิ โอเปง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐซาราวัก ดาโต๊ะ โรแลนด์ ซากาห์ วี อินน์

โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (NTDs) เป็นกลุ่มโรคที่หลากหลายถึง 20 โรค ที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่ในเขตร้อน โดยส่งผลกระทบต่อชุมชนยากจนเป็นส่วนใหญ่ และส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กเป็นสัดส่วนที่สูง ที่ผ่านมา NTDs ที่แพร่ระบาดในบอร์เนียวมีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งโรคต่างๆ รวมถึงไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาด การนําเทคโนโลยีใหม่ของ Agilent มาใช้จะสนับสนุนงานวิจัยของ SIDC ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยทางการแพทย์เขตร้อนและทุกมิติของโรคติดเชื้อ รวมถึงชีวการแพทย์ คลินิก และระบาดวิทยา ในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วระหว่างการระบาด โดยการทําวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถทางการวินิจฉัย

Agilent 6495 LC/MS รุ่นล่าสุด ซึ่งได้รับรางวัล Scientists’ Choice Award ประจําปี 2566 นั้นมีการรวมเทคโนโลยี iFunnel เพื่อปรับปรุงการตอบสนองของสัญญาณ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําสูงขึ้นและการสืบสวนที่เร็วขึ้นสําหรับผลลัพธ์ทางการวิจัยที่ดีที่สุด

“ด้วยบันทึกความเข้าใจกับ Agilent Technologies SIDC จะใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวกและขีดความสามารถของ Agilent สําหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้ การสร้างขีดความสามารถทั้งในโปรแกรมการวิจัยและการพัฒนาทุนมนุษย์ เนื่อง