ก.ล.ต. เคาะ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีระบบกรองสินทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยที่ผระชุมมีมติเห็นชอบหลักการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายนำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน

เห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทำระบบงานในการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้านั้นไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

No Description
ภาพจาก Facebook ก.ล.ต.

ที่มา – ก.ล.ต.

Topics: 
SEC
Thailand